Úvodní stránka / Věda a výzkum

Věda a výzkum

Výzkum prováděný na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie je v současné době zaměřený především na:

 

-          hospodářský význam, rajonizaci pěstování a uplatnění hlavních polních plodin (včetně meziplodin) v podmínkách ČR z hlediska dodržování zásad střídání plodin a zásad správné zemědělské praxe,

 

-          komplexní hodnocení a optimalizaci systémů rostlinné produkce pro zabezpečení jejich setrvalého rozvoje při různých způsobech  hospodaření včetně ekologického (prováděno formou faremního výzkumu s využitím speciálního software),

 

-          precizní zemědělství - využití spektrálních charakteristik porostů polních plodin a metod pro hodnocení plošné variability půdy a porostů polních plodin,

 

-          zpracování půdy a zakládání porostů polních plodin, management posklizňových zbytků - vliv používání konvenčních a minimalizačních technologií zpracování půdy na pěstované plodiny, půdní prostředí a ekonomiku. Hospodaření s posklizňovými zbytky, hnojení slámou, pěstování meziplodin.

 

-          plevele a jejich regulaci plevelů -- v dlouhodobých pokusech jsou vyhodnocovány změny druhového spektra plevelů v různých systémech hospodaření, při různém zpracování půdy a hospodaření se slámou a intenzitě hnojení. V maloparcelních polních pokusech je ověřována účinnost herbicidů a jejich fytotoxicita v různých plodinách. Pomocí metod založených na principu fluorescence chlorofylu jsou optimalizovány dávky herbicidů.

 

-          dopady změny klimatu v zemědělství, počínaje produkčním potenciálem klíčových plodin až po možné změny ve využití krajiny

 

-          vliv klimatické změny na rozšíření vybraných druhů škůdců a chorob na území ČR a střední Evropy

 

-          příčiny a následky extrémních meteorologických jevů se zaměřením na výzkum sucha, zejména na možný budoucí vývoj ve výskytu tohoto jevu a možnost jeho predikce,

 

-          aplikaci a vývoj dynamických modelů řízených systémů popisujících chování vybraných rostlinných a živočišných druhů využívaných např. pro prognózu výnosu, monitoring dopadu extrémních meteorologických jevů,

 

-          výzkum v oblasti pěstebních technologií a bioklimatických nároků plantáží rychle rostoucích dřevin pěstovaných na bývalé zemědělské půdě tak, aby bylo možné pěstební technologie optimalizovat a plně využít potenciálu ekosystémových služeb které tento systém nabízí.

Výzkumní pracovníci se kromě těchto aktivit věnují i testování a  zavádění nové meteorologické měřící techniky a dále využití geografických informačních systémů (GIS) v klimatologii. Kompletní přehled věděcko-výzkumné práce včetně seznamu mezinárodních projektů lze nalézt na: http://is.mendelu.cz/pracoviste/projekty.pl?id=21, http://www.ufa.cas.cz/dub/crop/crop.htm. 

Při řešení výzkumných úkolů a projektů pracovníci ústavu spolupracují s řadou pracovišť:

a)    v České republice

      - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.   Praha- Ruzyně,

      - Ústav fyziky atmosféry AV ČR,

      - Český hydrometeorologický  ústav,

      - Česká zemědělská univerzita v Praze,

      - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

      - Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.,

      - Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko u Brna,

      - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,

      - progresivní zemědělské podniky v praxi,

b) v zahraničí

     -  Institut für Allgemeinen Pflanzenbau/Ökologischen Landbau, Martin-Luther     Universität, Halle--Wittenberg, SRN,

     -   Lehrstuhl für ökologischen Landbau, Technische Universität München, SRN,

  -    Katedra systemów rolniczych, Wydzial kszteltowania środowiska i rolnictva

       Uniwersytet Warmiňsko-Mazurski w Olsztynie, Polsko

  -    Plant Research International, Wageningen, Nizozemí,

-   University of Applied Life Sciences in Viena (BOKU), Institute of Meteorology, Department of Water, Atmosphere and Environment, Rakousko,

-   National Drought Mitigation Center; School of Natural Resources, University of Nebraska, Lincoln, USA,

-   Climate, soil and environment unit -- INRA Avignon, Francie

-   University of Applied Life Sciences in Vienna

-   Szent István University in Gödöllo