Úvodní stránka / Výsledky výzkumu

Metodiky pro praxi:

    Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy a krajiny
„„

B. Procházková a kolektiv

Metodika je zaměřena na vyhodnocení možností využití různých forem minimalizačních a půdoochranných technologií zpracování půdy u hlavních polních plodin a při ochraně půdy a krajiny. Zpracovány byly modelové typy minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů hlavních polních plodin a byl proveden rozbor možností jejich využívání v různých agroekologických podmínkách. V metodice jsou uvedeny výsledky hodnocení vlivu minimalizačních technologií na půdní prostředí.

PROCHÁZKOVÁ B., DOVRTĚL J., DRYŠLOVÁ T., KŘEN J., LUKAS V., NEUDERT L., SMUTNÝ V., WINKLER J. 2011. Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejího využití při ochraně půdy a krajiny. Mendelova univerzita v Brně, 38 s. ISBN 978-80-7375-524-9

    Význam a možnosti optimalizace struktury a střídání plodin v systémech hospodaření na půdě

B. Procházková a kolektiv

Metodika je zaměřena na vyhodnocení významu a moţností optimalizace struktury a střídání plodin v systémech hospodaření na pŧdě. Zpracovány byly parametry předplodin hlavních polních plodin pěstovaných v rŧzných výrobních podmínkách. Dále byl vypracován návrh třídění stanovištních podmínek s ohledem na skladbu plodin, na jejich střídání a koncentraci. Byly navrţeny typové struktury plodin pro jednotlivé zemědělské výrobní oblast a stanovištní skupiny a pro rŧzné specializace v rostlinné výrobě. Pro jednotlivé výrobní oblasti byly zpracovány modelové typy klasických a specializovaných osevních postupŧ. Rozebrány jsou rovněţ moţnosti kompenzace negativních účinkŧ vyššího podílu obilnin v osevním postupu a optimalizace skladby v současných podmínkách hospodaření na pŧdě v České republice.

PROCHÁZKOVÁ B.; DOVRTĚL J.; DRYŠLOVÁ T.; KŘEN J.; LUKAS V.; NEUDERT L.; SMUTNÝ V.; WINKLER J. 2011. Význam a možnosti optimalizace struktury a střídání plodin v systémech hospodaření na půdě. Certifikovaná metodika. Mendelova univerzita v Brně, ISBN 978-80-7375-525-6

    Stanovení a optimalizace diferencovaných dávek dusíkatých hnojiv v precizním zemědělství

V. Lukas a kolektiv

Metodika se zaměřuje na postupy zefektivnění využívání dusíkatých látek pro hnojení polních plodin s uplatněním principů lokálně cíleného hospodaření na zemědělské půdě, tzv. precizního zemědělství. V metodice jsou popsány v současnosti používané postupy stanovení dávek živin a jejich korekce na základě diagnostiky výživného stavu rostlin. Podstatná část je věnována nedestruktivním metodám mapování variability porostů využívající senzorová měření spektrálních charakteristik vegetace.

LUKAS V., RYANT P., NEUDERT L., DRYŠLOVÁ T., GNIP P., SMUTNÝ V. 2012. Stanovení a optimalizace diferencovaných dávek dusíkatých hnojiv v precizním zemědělství. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 48 s. ISBN 978-80-7375-686-4

    Mapování variability půdy a porostů v precizním zemědělství

V. Lukas a kolektiv

Metodika se zaměřuje na postupy zjišťování prostorové variability zemědělských pozemků a porostů polních plodin jako podkladu pro uplatnění principů lokálně cíleného obhospodařování, tzv. precizního zemědělství. Precizní zemědělství představuje individuální péči o jednotlivé části pozemků na základě přesných znalostí heterogenity půdních vlastností a stavu porostů. Metodika popisuje v současnosti používané postupy mapování heterogenity půdních podmínek a výživného stavu porostů. Značná část je věnována moderním metodám, využívající senzorová měření a jejich porovnání s tradičními postupy.

LUKAS V., NEUDERT L., KŘEN J. 2011. Mapování variability půdy a porostů v precizním zemědělství. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 36 s. ISBN 978-80-7375-562-1

    Tvorba aplikačních map pro základní hnojení plodin v precizním zemědělství

V. Lukas a kolektiv

Variabilní aplikace hnojiv v precizním zemědělství přizpůsobuje dávky živin stanovištním podmínkám a aktuální potřebě rostlin. Cílem metodiky je návrh inovovaného postupu pro stanovení dávek živin pro variabilní aplikaci P, K, Mg hnojiv a vápenatých hmot. Součástí metodiky je podrobný popis jednotlivých kroků sběru vstupních dat, jejich zpracování a tvorby aplikačních map v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Navrhovaný postup je zaměřen na zohlednění prostorové variability půdních a porostních vlastností v obdobích důležitých pro stanovení dávek hnojení.

LUKAS V., RYANT P., NEUDERT L., DRYŠLOVÁ T., GNIP P., SMUTNÝ V. 2011. Tvorba aplikačních map pro základní hnojení plodin v precizním zemědělství. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 36 s. ISBN 978-80-7375-561-4

    Stanovení optimálních dávek herbicidů s využitím přístrojů založených na měření změn v absorbanci záření a fluorescence chlorofylu

V. Smutný a kolektiv

Podstatou metodiky jsou nové poznatky o možnostech využití metod založených na principu měření změn v absorbanci záření či fluorescence chlorofylu k optimalizaci dávek herbicidů. Pomocí těchto metod lze poměrně časně po aplikaci predikovat účinnost vybraných skupin herbicidů na plevele. Výhodou je, že časná detekce umožňuje použití snížených dávek herbicidů na některé plevelné druhy v různé růstové fázi, při zachování dostatečné herbicidní účinnosti. Použití snížených dávek herbicidů vede nejen k finančním úsporám v ochraně rostlin, ale zároveň ke snížení zatížení prostředí rezidui herbicidů.

SMUTNÝ V., VONDRA M., KOCUREK V. 2011. Stanovení optimálních dávek herbicidů s využitím přístrojů založených na měření změn v absorbanci záření a fluorescence chlorofylu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, ISBN 978-80-7375-551-5

    Význam technologií zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření při pěstování obilnin
„„

Smutný V. a kol.

Metodika poskytuje ucelený přehled o vlivu různých systémů zpracování půdy v interakci s předplodinou, stanovištěm a ročníkem na výnos a kvalitu zrna obilnin při současném posouzení energetické náročnosti a ekonomické efektivnosti. Dále byly vyhodnoceny dopady konvenčních, minimalizačních a půdoochranných technologií na půdní vlastnosti. Zvláštní pozornost je věnována agrotechnickým opatřením omezujícím povrchový odtok a zvyšujícím infiltrační vlastnosti půdy. Kromě problematiky péče o půdu s důrazem na omezení degradačních procesů půdy jsou předloženy výsledky vlivu různých technologií zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření na rozvoj houbových chorob a obsah mykotoxinů v zrnu pšenice. Snahou metodiky bylo formou výsledků z polních pokusů poskytnout nové poznatky, které přispějí v protierozní ochraně půdy při pěstování obilnin v souladu s principy integrované ochrany rostlin v různých systémech hospodaření v podmínkách ČR.

SMUTNÝ V., VONDRA M., KOCUREK V. 2011. Stanovení optimálních dávek herbicidů s využitím přístrojů založených na měření změn v absorbanci záření a fluorescence chlorofylu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, ISBN 978-80-7375-551-5

    Senzorové měření porostů zemědělských plodin pro variabilní aplikaci hnojiv a pesticidů

Lukas V. - Neudert L.

Metodika se zaměřuje na technologie a metody hodnocení stavu porostů polních plodin pomocí senzorových měření a jejich uplatnění při lokálně cílené aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Popisuje základní principy diagnostiky výživného stavu porostů pozemním a dálkovým spektrálním měření, vč. přehledu technologií dostupných pro zemědělskou praxi. Cílem je seznámit uživatele s nejmodernějšími postupy pro zefektivnění využívání agrochemických látek při pěstování plodin.

LUKAS V., NEUDERT L. 2016. Senzorové měření porostů zemědělských plodin pro variabilní aplikaci hnojiv a pesticidů. Uplatněná certifikovaná metodika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. 52 s. ISBN 978-80-7509-460-5.

    Pravidla použití mořeného a nemořeného osiva při pěstování obilnin

J. Křen a kolektiv

Moření osiva je posuzováno ze tří hledisek: Jaké osivo je třeba mořit? Čím mořit? Kdy používat mořené a kdy nemořené osivo? Je uveden přehled chemických mořidel a přídavných látek používaných k chemickému ošetření osiva, včetně jejich selektivní účinnosti k patogenům, ceny a ohrožení devíti složek prostředí podle Semaforu pesticidů v Rostlinolékařském portálu. Dále jsou popsány alternativní metody ošetření osiva a uvedeny možnosti racionální aplikace chemického moření osiva umožňující snížení zátěže životního prostředí a rovněž pravidla a rizika použití nemořeného osiva.

KŘEN J., SMUTNÁ P., MATUŠÍNSKÝ P. 2018. Pravidla použití mořeného a nemořeného osiva při pěstování obilnin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 56 s. ISBN 978-80-7509-627-2

    Management posklizňových zbytků při zakládání porostů ozimé pšenice a jarního ječmene

J. Křen a kolektiv

Hlavní problém managementu posklizňových zbytků je dán kontroverzním vztahem mezi zásadami ochrany půdy proti erozi, které podporují vytvoření ochranného mulče zbytků rostlin na povrchu půdy a zásadami integrované ochrany rostlin, které naopak vyžadují zapravení rostlinných zbytků do půdy, aby neumožnovaly šíření škodlivých organismů, především houbových chorob. Z tohoto hlediska jsou posouzeny možnosti zakládání porostu ozimé pšenice a jarního ječmene po nejvýznamnějších předplodinách. Metodika zohledňuje erozní ohrožení půdy (SEO, MEO) a podporuje promyšlené používání pesticidů v kombinaci s vhodnými postupy zpracování půdy a managementu posklizňových zbytků.

KŘEN J., HOUŠŤ M., NEUDERT L., SMUTNÝ V. 2018. Management posklizňových zbytků při zakládání porostů ozimé pšenice a jarního ječmene. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 52 s. ISBN 978-80-7509-626-5


    Optimalizace agrotechnických opatření při hospodaření v suchých oblastech

DRYŠLOVÁ, T., SMUTNÝ, V., PROCHÁZKOVÁ, B., A KOL.

Metodika je zaměřena na vyhodnocení významu a možností optimalizace agrotechnických opatření v různých systémech hospodaření na půdě v suchých oblastech. Podává ucelený přehled o vlivu předplodin, různých systémů zpracování půdy, organického hnojení a managementu rostlinných zbytků na výnos a kvalitu zrna obilnin při současném posouzení ekonomické efektivnosti hospodaření. Dále jsou vyhodnoceny dopady různých agrotechnických opatření na parametry půdní úrodnosti. Na základě výsledků získaných převážně z dlouhodobých stacionárních polních pokusů založených v různých půdně-klimatických podmínkách byla formulována praktická doporučení pro hospodaření na půdě v suchých oblastech.

DRYŠLOVÁ T.; SMUTNÝ V.; PROCHÁZKOVÁ B.; HANDLÍŘOVÁ M.; HOUŠŤ M.; KUNZOVÁ E.; LIPAVSKÝ J.; MADARAS M.; NEUDERT L.; ŠIMON T.; VRTÍLEK P. 2018. Optimalizace agrotechnických opatření při hospodaření v suchých oblastech. Nmetc-Metodiky certifikované oprávněným orgánem. Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-629-6


    Integrovaná regulace plevelů v obilninách

Smutný, V., Winkler, J., Klem, K.

Certifikovaná metodika sumarizuje poznatky o vlivu různých nepřímých (preventivních) agrotechnických opatření (osevní postupy, zpracování půdy, hnojení organickými hnojivy a management slámy) na plevele (potenciální a aktuální zaplevelení), a to jak z pohledu kvalitativního (druhové složení), tak i kvantitativního (intenzita výskytu). Dále je pozornost věnována racionalizaci chemické regulace plevelů (použití herbicidů). Jsou popsány principy rozhodovacích pravidel založených na stanovení prahů škodlivosti, optimálního termínu ochrany a optimalizaci dávek herbicidů. Těmito postupy lze snížit spotřebu používaných herbicidů v obilninách, což přináší úspory nejen v oblasti ekonomické, ale také snížení zatížení životního prostředí v důsledku používání herbicidů.

SMUTNÝ V.; WINKLER J.; KLEM K. 2018. Integrovaná regulace plevelů v obilninách. Nmetc-Metodiky certifikované oprávněným orgánem. Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-628-9


    Postupy tvorby aplikačních map se zohledněním variability agrochemických vlastností půdy a výnosové úrovně pozemků

Lukas V. a kol.

Metodika popisuje postupy tvorby aplikačních map na základě digitálního mapování půdy a z výsledků půdního vzorkování a způsob stanovení dávky variabilní aplikace hnojiv s ohledem na stav zásobenosti půd přístupnými živinami a plošnou nevyrovnanost výnosových úrovní v rámci jednotlivých pozemků. Současně zahrnuje výsledky porovnání těchto postupů s ohledem na celkové množství aplikovaných hnojiv a přesnost rozložení dávek v rámci půdních bloků.

ISBN 978-80-7509-630-2

Ověřené technologie:

    Úzkořádková technologie pěstování kukuřice na siláž a zrno

SMUTNÝ, Vladimír; LUKAS, Vojtěch; NEUDERT, Lubomír; ŠEDEK, Antonín

Ověřená technologie sumarizuje nové poznatky v oblasti pěstování kukuřice. Podstatou jsou výsledky výzkumu z let 2014-2016 z polních pokusů maloparcelního, ale i poloprovozního charakteru z různých lokalit. V těchto pokusech byl vyhodnocen vliv různé meziřádkové vzdálenosti: 0,75 m při klasické technologii a tzv. technologii dvouřádků (twin-row systém) a 0,375 m (úzkořádková technologie v kombinaci s odlišnými výsevky u různých hybridů kukuřice pěstované na siláž či zrno. Hodnocenými parametry byly především výnos mokré a suché nadzemní hmoty, sušina, vlhkost zrna a další kvalitativní a kvantitativní parametry.

SMUTNÝ V.; LUKAS V.; NEUDERT L.; ŠEDEK A. 2016. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice na siláž a zrno. Ověřená technologie. Mendelova univerzita v Brně.

    Variabilní dávkování hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek

L. Neudert a V. Lukas

Popis a vyhodnocení ověření technologie hodnocení stavu porostů polních plodin pomocí senzorových měření a jejich uplatnění při lokálně cílené aplikaci hnojiv. Popisuje průběh ověření různých režimů stanovení variabilní dávky N na základě diagnostiky výživného stavu porostů pozemním a dálkovým spektrálním měření, vč. zohlednění produkční úrovně dané lokality. Cílem je seznámit uživatele s moderním a dostupným postupem pro zefektivnění využívání agrochemických látek při pěstování plodin.

NEUDERT L., LUKAS V. 2017. Variabilní dávkování hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek. Ověřená technologie. Mendelova univerzita v Brně.

    Optimalizace intenzity hnojení ječmene jarního ve vztahu ke zjištěné úrovni heterogenity pozemků

L. Neudert a kolektiv

Popis a vyhodnocení ověření technologie, která optimalizuje použití hnojení ječmene jarního s ohledem na předpokládanou výši výnosu a snížení rizika poléhání porostu při lokálně cílené aplikaci hnojiv. Byl potvrzen princip korekce aplikované dávky dusíku dle podkladové mapy relativního výnosového potenciálu se zohledněním reliéfu terénu. To znamená, že potřeba použití intenzity zásahu je stanovena na základě očekávaného výnosu na dané části pozemku a dle lokalizace míst, kde je největší pravděpodobnost polehnutí porostu ječmene.

NEUDERT L., ŠIRŮČEK P., LUKAS V. 2018. Optimalizace intenzity hnojení ječmene jarního ve vztahu ke zjištěné úrovni heterogenity pozemků. Ověřená technologie. Mendelova univerzita v Brně.

    Možnosti optimalizace hospodaření na farmě bez živočišné výroby v suchých oblastech

Houšť M., Smutný V.

Předložený text se zaměřuje na popis a vyhodnocení ověřené technologie, která optimalizuje hospodaření na farmě bez živočišné výroby v suché oblasti s cílem dosažení ekonomické efektivity pěstování plodin při zachování či zvýšení půdní úrodnosti. Byla potvrzena ekonomická efektivnost, vyjádřena příspěvkem na úhradu, u pěstebních technologií, které byly optimalizovány do suchých podmínek pěstování. Vyhodnocení půdních vlastností ukázalo na možnost hospodaření bez živočišné výroby s pozitivním efektem na půdní úrodnost.

HOUŠŤ M.; SMUTNÝ V. 2018. Možnosti optimalizace hospodaření na farmě bez živočišné výroby v suchých oblastech. Ověřená technologie Mendelova univerzita v Brně.

Specializované mapy:


    Optimalizace termínu setí ozimé pšenice v podmínkách ČR

J. Křen a kolektiv

Ozimá pšenice je hospodářsky nejvýznamnější obilninou v ČR. Tlak na ekonomickou efektivnost jejího pěstování vede k přezkoumávání všech pěstitelských vstupů. Stanovení termínu setí a výsevku je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které může pozitivně, nebo negativně ovlivnit ekonomiku pěstování ozimé pšenice s dopadem na spotřebu pesticidů a minerálních hnojiv. Řešení bylo založeno na kombinaci: (i) současných biologických a agronomických poznatků o růstu a vývoji rostlin pšenice, (ii) meteorologických dat z posledních let zachycujících změnu klimatu, (iii) podrobného popisu půdně-klimatických podmínek s využitím hodnot BPEJ (bonitovaných půdně-ekologických jednotek), (iv) poznatků o tvorbě výnosu zrna doporučených odrůd ozimé pšenice, (v) využití současných možností výpočetní techniky. Mapy termínů setí ozimé pšenice byly vytvořeny pro čtyři strategie pěstebních technologií založené na vývojové fázi rostlin v porostu před nástupem zimy (BBCH 14, 23, 25 a 27). Součástí řešení je software umožňující stanovení termínu setí a výsevku ozimé pšenice až na úroveň jednotlivých pozemků (dílčích půdních bloků v LPISu) ve vztahu k použité odrůdě a strategii její pěstební technologie

KŘEN J., HOUŠŤ M., NEUDERT L., NOVÁK J., SMUTNÝ V. 2018. Optimalizace termínu setí ozimé pšenice v podmínkách ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Mendelova univerzita v Brně.


    Mapa výnosového potenciálu pro Zemědělské družstvo Kojčice

Lukas V. - Neudert L. - Duffková R. – Fučík P. – Mezera J.

Specializovaná mapa výnosového potenciálu pro ZD Kojčice představuje vymezení produkčních zón v rámci pozemků obhospodařovaných zemědělskou společností v dané lokalitě, které definuje procentuální rozdíly výnosových hladin na jednotlivých pozemcích. Podkladem pro stanovení mapy je časová řada obrazových dat z družic Landsat a Sentinel-2 zahrnující vegetační období v ročnících 2011 - 2018. Soubor map slouží jako podklad pro variabilní provádění pěstebních operací, zejména lokálně cílenou aplikaci minerálních hnojiv.

LUKAS V., NEUDERT L., DUFFKOVÁ R., FUČÍK P., MEZERA J. 2018. Mapa výnosového potenciálu pro Zemědělské družstvo Kojčice. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-631-9

Ostatní publikace:


    Precizní zemědělství - Technologie a metody v rostlinné produkci

Neudert L., Lukas V. a kol.

Precizní zemědělství představuje moderní způsob hospodaření v krajině, který na základě znalostí o variabilitě pozemků optimalizuje produkční vstupy cílenými pěstebními zásahy. Publikace popisuje technologie nezbytné pro lokálně cílené hospodaření na zemědělské půdě, metody pokročilého sběru dat na pozemcích a postupy tvorby doporučení pro pěstební zásahy s cílem zefektivnit produkci kvalitních potravin a omezit dopady na životní prostředí.

NEUDERT L.; LUKAS V. 2015. Precizní zemědělství: Technologie a metody v rostlinné produkci. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 239 s. ISBN 978-80-7509-311-0